JÁTÉKSZABÁLYZAT – 2018.02.19.

Harry Potter- Jelly Belly nyereményjáték

2018.02.19. 17:00-tól 2018.02.26. 12:00 óráig tartó " NYEREMÉNYJÁTÉK" üzenőfali nyereményjátékhoz

A játék időtartama: 2018.02.19. 17:00-tól 2018.02.26. 12:00 óráig

A sorsolás időpontja, helyszíne: 2018.02.26. 14:00 óra, HPH Shop. ( 7627 Pécs, Hajnal utca 10/3)

A sorsolás a véletlenszerűség elvét lehetővé tevő online gépi sorsolás útján kerül lebonyolításra. A sorsolás nem nyilvános.

A pályázat kiírója:

HPH Shop ( Székhely: 7627 Pécs, Hajnal utca 10/3, továbbiakban: „Kiíró”)

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele:

A Játékos a posztban leírtak szerint cselekszik.

NYEREMÉNYJÁTÉK

Szuper együttműködés született a HPH Shop és a Heinemann Testvérek Kft. között. Hamarosan már a www.hphshop.hu -n is elérhetőek lesznek a Bogoly Berti féle mindenízű cukorkák és a csokoládé béka! Most 3 szerencsés nyertes megkóstolhatja ezeket az édességeket.

Csak egy kérdésre kell jól válaszolnotok komment formájában és máris Tiétek lehet a 3 egyedi csomag egyike!

A kérdés: Melyik Mindenízű Drazsét gondolta Dumbledore karamellásnak a Harry Potter és a Bölcsek köve c. könyvben?

A, pacal B, fülviasz C, pirítós

Fontos! Csak az eredeti poszt alatti kommentek vesznek részt a nyereményjátékban!

Játékszabályzat:

A kérdésre a poszt alatti komment formájában beérkezett érvényes és helyes pályázatok beküldői közül 3 fő nyertest sorsolunk ki. Az érvényes és helyes pályázatot beküldők közül véletlenszerűség elvét lehetővé tevő online gépi sorsolással kerülnek ki a nyertes Játékosok.  A játékban való részvétel feltétele, hogy a válasz a bejegyzés alá komment formában érkezzen. A helyesnek és érvényesnek minősített válaszok megítélésében a Kiíró döntése az irányadó, az ellen a Játékos nem jogosult fellépni. Egy játékos egy darab pályázattal vehet részt a játékban.

A Játékosok a Facebook regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételükkel a Kiíró rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Kiíró érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése, stb.) Kiírót semmilyen felelősség nem terheli.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

Visszaélés gyanújának esetében a Kiírónak jogában áll a Játék menetét felülbírálni, és indokolt esetben akár Játékosokat kizárni. Kiíró a feltételezhetően nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

Kiíró kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Kiíró mindennemű felelősségét kizárja.

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Kiírón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Kiíró az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Kiíró megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékból – a Kiíró megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Kiírónak okoztak.

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét) a Weboldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Weboldalról kizárja.


Az ajándék tartalma:

3 doboz Bogoly Berti féle mindenízű drazsé

3 db csokibéka


A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak. A nyeremények utáni SZJA. fizetési kötelezettséget a Kiíró viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

Kiíró a nyeremény tekintetében összesen 1 fő tartaléknyertest sorsol. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertesek, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertesek, illetőleg azoknak Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely feltételnek nem felel meg és kizárásra kerül, illetve a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján kerül a pályázata kizárásra.

Egyéb rendelkezések:

A játékban kizárólag 18 éven felüli, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező, nem cselekvőképtelen természetes személyek vehetnek részt.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Kiíró vagy a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Kiíró megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Kiíró a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

A Kiíró a sorsolást követő 2 munkanapon belül értesíti a nyertes Játékosokat a HPH Shop Facebook oldalon a nyertes komment(ek)re adott válaszában (”Értesítés”). Az Értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékosok az Értesítést legkésőbb 3 munkanapon belül kötelesek visszaigazolni a weboldalnak küldött Facebook privát üzenetben és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adataikat (teljes név, e-mail cím, magyarországi kézbesítési cím, telefonszám). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és helyébe tartaléknyertes lép.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Kiíró és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen – az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

A Kiíró fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

Kiíró jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, lakcímét nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Kiíró és a nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Kiíró jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.

Adatfeldolgozó: HPH Shop.

7627 Pécs, Hajnal utca 10/3

Tel.: +36 30 383 1233

E-mail cím: hphbolt@gmail.com

NAIH azonosító: Folyamatban

Kiíró szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Kiíró bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 7627 Pécs, Hajnal utca 10/3 címen vagy a hphbolt@gmail.com e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Kiíró által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Kiíró székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.:5

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:+36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

A Kiíró kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Kiíró semminemű felelősséget nem vállal.

Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Ha a Játékos a pályázat beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Kiíró semmilyen felelősséget nem vállal.

Kiíró kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Kiíró részére történik.                           

Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Kiíró a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Játékos a játékban való részvétellel a játékszabályzatot automatikusan elfogadja.

Pécs, 2018.02.13.

HPH Shop

Kiíró


Karácsonyi Vásár
Mindegy, hogy magadnak, vagy másoknak veszed, ezek a Harry Potteres ajándékok nem fognak csalódást okozni a karácsonyfa alatt!...
Pride'18 nyereményjáték szabályzat
...
1 comments
Anna Vargáné Kis (AlmaVK)
Anna Vargáné Kis (AlmaVK)
2018. February 20th Tuesday

helyes válasz: B, fülviasz
de egyébként nem karamell ízű mindenízű drazsénak nézte, hanem vajkaramellnek - a mindenízű drazsén nem látszik milyen ízű, és azt mondta is, h nincs bizadalma hozzá
"Ah! Bogoly Berti féle Mindenízű Drazsé! Ifjúkoromban az a szerencsétlenség ért, hogy kifogtam egy hm... hányásízű darabot. Azóta, sajna, nem sok kedvem van kísérletezni vele, de ettől a finom tejkaramellától nem kell félnem, igaz-e?
Dumbledore mosolygott, és bekapta az egyik aranybarna drazsét. Nyomban köhögni kezdett tőle.
- Mordizomadta! Fülviasz!"

Tételek: 1 - 1 / 1 (1 oldal)
Leave a comment